Norge

Helleviga i Søgne

,

Helleviga i Søgne kommune har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 16. og Norges 7. tildelning av utmerkelsen.

 

Området byr på både svaberg, øyer, strender, hav, innlandsvann, heier og skog. Friluftsparken gir muligheter for mangfoldig naturopplevelse og rekreasjon i et vakkert kultur- og kystlandskap. Store deler av området er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede, men du finner også uberørt natur i Friluftsparken. Du finner benker, bord, grillsteder, steinbrygge med tilrettelagt adkomst og stoppkant, baderampe, sandstrender, fire handicaptoaletter og en stor grønn slette hvor det foregår mye aktivitet. I området er det et hovedhus som benyttes til sommerkafé åtte uker hver sommer. Det er også en låve som fungerer som klasserom og til lagring av materiale til naturskolen.

Friluftsparken er et av regionens mest brukte friområder – særlig om sommeren – men er også et yndet utfartssted året igjennom. Mange skoler og organisasjoner, samt privatpersoner benytter Friluftsparken. Midt-Agder Friluftsråd bruker også området svært mye i sitt virke – så som kurs, arrangementer, turer, m.m.

Helleviga ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en norsk dommerkomité bestående av Tove Haugland, virksomhetsleder drift og anlegg, Skien kommune (hoveddommer) Lise-Berith Lian, friluftslivskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund (meddommer) og Per-Thomas Skaanes, fagsjef, DNT sør (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Helleviga:

Helleviga Friluftspark i Søgne innstilles herved til å motta det nordiske kvalitetsmerke innenfor grønne områder Nordic Green Space Award med følgende begrunnelse:

I Helleviga står naturen i fokus og her finner vi både skjærgård, glattslipte svaberg, gressletter, uberørt natur og stier/turveger i skog og mark. De naturgitte mulighetene er godt utnyttet, og tilrettelegging har skapt mange rom som fremhever og ivaretar områdets karakteristiske preg. De ulike naturtypene er i tillegg godt i varetatt i overensstemmelse med […]

Storøyodden, Bærum kommune

, ,

Storøyodden friluftsområde er i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er område nummer 13 i Norden og område nummer fire i Norge som mottar utmerkelsen.

Storøyodden friluftsområde ligger på sørvestsiden av Storøya på Fornebu og er et stort naturområde med badeplass og muligheter for andre aktiviteter. På to sider mot sjøen grenser området til naturreservater som er vernet av hensyn til fuglelivet. Tidligere var nesten hele Storøya dekket av hovedrullebanen på Oslo Lufthavn Fornebu. Etter at flyplassen ble nedlagt i 1998 er området revegetert og omskapt til en stor naturpark, der hensynet til fuglereservatene og den spesielle kalkvegetasjonen spiller på lag med ønsket om at området skal kunne brukes til rekreasjon og friluftsliv. Hele området (naturreservatene, badeområdet og naturvernområdene/vegetasjonsbuffersonene) utgjør nesten 500 daa, av disse utgjør friluftsområdet litt over 300 daa.

Statsbygg hadde prosjektansvaret for omdanningen fra flyplass til friområde, noe som skjedde fra 2004-2008. Med en landskapsplan for hele Fornebu som utgangspunkt ble området detaljutformet av landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk og Lindheim AS. Direktoratet for Naturforvaltning fikk forvaltningsansvaret i 2006, og overførte så ansvaret til Bærum kommune ved Natur og idrett.

Området er i dag blitt et populært badeområde og helårs tur– og friluftsområde for Fornebus stadig voksende befolkning og for hele Bærum. Badestranden har i flere år gjort seg fortjent til kvalitetsstempelet Blått Flagg.

Storøyodden ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Ingjerd Bratterud, Landskapsarkitekt, Stavanger kommune (hoveddommer), Marianne Jensen, Landskapsarkitekt, Aalborg kommune (meddommer), Morten Anker-Nilsen, Senior parkforvalter, Oslo kommune (meddommer), Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Julie M. Løddesøl, nestleder Oslo elveforum (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver i sin innstilling:

Storøyodden aktivitetsområde er et resultat av en fremsynthet både fra politisk og […]

Blaafarveværket, Modum

,

Blaafarveværket har i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er Nordens 15. og Norges 6. tildeling av utmerkelsen.

Blaafarveværket drives og forvaltes av stiftelsen Modums Blaafarveværk. Blaafarveværket er et av Norges mest besøkte museer og en av Buskeruds største turistattraksjoner. Museets plassering i naturskjønne omgivelser langs Simoa ved foten av Haugfossen gir museet en unik posisjon. Her kan man oppleve både natur, historie, friluftsliv, kunst og kultur på ett sted. Det mangfoldige tilbudet byr på opplevelser for hele familien i form av kunstutstillinger, gruveturer, barnas bondegård og tilrettelagte turmuligheter.

Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Rune Hesjedal, seksjonsleder Seksjon nyanlegg, Bergen Kommune (hoveddommer) Anders Dam, adjunkt og Landskapsarkitekt, København universitet (meddommer) Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Wolfgang Müller, gartner (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver i sin innstilling:

Blaafarveværkets parkareal har en meget fin beliggenhet ved Haugfossen og langs Storelva, i nær tilknytning til Blaafarveværkets historiske bygninger.  Områdene fremstår som harmonisk i forhold til både den historiske bygningsmasse, elven og omkringliggende skognatur, og samspiller på en god måte med nevnte elementer. Parkanlegget danner ikke bare en ramme rundt verkets bygninger, men er en viktig del av et hele, samtidig som parken er et selvstendig rekreasjonsområde med betydelig egenverdi for nærmiljø og tilreisende.

Dommerkomiteen har ved bedømmelsen og sin positive innstilling til NGSA vektlagt at parkanlegget er tiltalende og idyllisk, og har særpreg med god balanse i dets varierte innhold. Samt at parkanlegget fremstår i tråd med intensjonene for Blaafarveværket, er seg selv, og ikke tilstreber å etterligne en bestemt stilretning eller mote. Anlegget fremstår som særdeles velholdt tatt i betraktning den store slitasjen det medfører å være et av Norges store turistmål. Haugfossen, som er et sentralt element i parken, er tilgjengeliggjort fra […]

Østensjø Miljøpark

, ,

Oslo kommune ble den 6. september 2015  mottaker av Nordic Green Space Award for området Østensjø Miljøpark. Dette er Nordens 14 og Norges femte område som nå har fått kvalitetsstempelet.

Kun 5 km fra bykjernen i Oslo ligger den blågrønne oasen Østensjø Miljøpark i bydel Østensjø. Området er svært attraktivt som rekreasjonsområde med sin sentrale beliggenhet og store opplevelsesrikdom. Folk oppsøker Østensjøområdet miljøpark for å oppnå nærkontakt med natur og dyreliv og mosjonere langs det etablerte turnettet. De ulike naturtypene og landskapskvalitetene gir byens befolkning opplevelser og aktivitetsmuligheter. Østensjø Miljøpark er nasjonalt unikt på grunn av det biologiske mangfoldet og spesielle fuglelivet, og miljøparken inkluderer trolig Norges mest besøkte naturreservat.

Østensjø Miljøpark ble den 1. september 2015 tildelt kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Parken ble bedømt av en tverrnordisk dommerkomité bestående av Martin Tranholm Frøst, landskapsarkitekt fra Randerskommune i Danmark (hoveddommer) Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun, Sverige Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt i Stavanger kommun, Norge (meddommere) og Hege Abrahamsen, anleggsgartner, Statens vegvesen, Norge (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver om Østensjø Miljøpark:

«I tildelingen av Nordic Green Space Award til Østensjø Miljøpark har den nordiske dommergruppen notert seg områdets mange kvaliteter. Området gir bydelen en opplevelsesmulighet av mangfoldig natur og kultur, som er unikt for en raskt voksende storby. Området er lett tilgengelig og fremstår som integrert i bydelen. De rekreative mulighetene er gode og området brukes flittig til bl.a. mosjon, avslapning, naturopplevelser og undervisning.

Tidlig planlegging har gjort at området fremstår sammenhengende i landskapet omkring sjøen. Deler av området er vernet som naturreservat. Oslo Kommune har understreket områdets viktighet ved å utpeke det til miljøpark og stilleområde. Drift og utvikling av området foregår i forbilledlig samarbeid med foreningen Østensjøvannets Venner (ØVV). De aktive i ØVV står bl.a. for skjøtselstiltak, formidling og innsamling av midler til naturformidlingsfasiliteter. Bymiljøetaten […]

Frognerparken, Oslo

,

Frognerparken i Oslo blev den anden park i Norden, der modtog udmærkelsen Green Space Award; det blev afsløret torsdag d. 22.11 i Oslo. Bedømmelsen blev foretaget af en dommerkomite med repræsentanter fra Sverige, Danmark og Norge.

En del af dommerkomiteens bedømmelse lyder sådan:

“Frognerparken med Vigelands skulpturer er en af Skandinaviens mest kendte og mest besøgte parker, og fremstår som en interessant historisk mosaik som fortæller stedets historie, genspejler ejernes interesser og tidens ånd. Parken har en overordnet struktur med en tydelig hovedakse rigt dekoreret med skulpturer og kaskadelignende trappeanlæg.”

Her kan du læse hele dommerkomiteens udtalelse.

Den Grønne Akse, Bergen

,

Den grønne akse i Bergen blev den tredje modtager af Nordic Green Space Award.

En del af dommerkomittens uddtalelse lyder:

«Den grønne akse i Bergen fremstår smuk, æstetisk og med stor frodighed. Det er et sammenhængende grønt område bestående af flere forskellige pladser og parker. Forskellige, men sammenhængende, og med et udtryk præget af stor blomsterrigdom, højt plejeniveau, et klassisk formsprog og et levende byliv. Det er tydeligvis et sted, som man er stolt af. Og det er et sted, hvor byens borgere samles og som samler byen.

Du kan læse hele dommerbedømmelsen her.

Læs også omtale på www.fagus.no

Strandpromenaden. Kristiansand

, ,

Strandpromenaden i Kristiansand blev den fjerde modtager af Nordic Green Space Award.

En del af dommerkomittens uddtalelse lyder:

«Strandpromenaden i Kristiansand med sin umiddelbare nærhet til sentrum er et svært verdifullt grøntområde. Strandpromenaden inngår i en større sammenhengende grøntstruktur og forvaltes og driftes planmessig og fagmessig tilfredsstillende. Adkomstforholdene er gode langs hele promenaden. Anlegget er gjennomgående universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper…