Storøyodden, Bærum kommune

/, Naturreservat, Norge/Storøyodden, Bærum kommune
Storøyodden, Bærum kommune2018-11-30T11:17:08+00:00

Project Description

Storøyodden friluftsområde er i 2015 blitt tildelt en Nordic Green Space Award. Dette er område nummer 13 i Norden og område nummer fire i Norge som mottar utmerkelsen.

Storøyodden friluftsområde ligger på sørvestsiden av Storøya på Fornebu og er et stort naturområde med badeplass og muligheter for andre aktiviteter. På to sider mot sjøen grenser området til naturreservater som er vernet av hensyn til fuglelivet. Tidligere var nesten hele Storøya dekket av hovedrullebanen på Oslo Lufthavn Fornebu. Etter at flyplassen ble nedlagt i 1998 er området revegetert og omskapt til en stor naturpark, der hensynet til fuglereservatene og den spesielle kalkvegetasjonen spiller på lag med ønsket om at området skal kunne brukes til rekreasjon og friluftsliv. Hele området (naturreservatene, badeområdet og naturvernområdene/vegetasjonsbuffersonene) utgjør nesten 500 daa, av disse utgjør friluftsområdet litt over 300 daa.

Statsbygg hadde prosjektansvaret for omdanningen fra flyplass til friområde, noe som skjedde fra 2004-2008. Med en landskapsplan for hele Fornebu som utgangspunkt ble området detaljutformet av landskapsarkitektfirmaet Bjørbekk og Lindheim AS. Direktoratet for Naturforvaltning fikk forvaltningsansvaret i 2006, og overførte så ansvaret til Bærum kommune ved Natur og idrett.

Området er i dag blitt et populært badeområde og helårs tur– og friluftsområde for Fornebus stadig voksende befolkning og for hele Bærum. Badestranden har i flere år gjort seg fortjent til kvalitetsstempelet Blått Flagg.

Storøyodden ble den 2. september godkjent for kvalitetsstempelet Nordic Green Space Award. Området ble bedømt av en dansk/norsk dommerkomité bestående av Ingjerd Bratterud, Landskapsarkitekt, Stavanger kommune (hoveddommer), Marianne Jensen, Landskapsarkitekt, Aalborg kommune (meddommer), Morten Anker-Nilsen, Senior parkforvalter, Oslo kommune (meddommer), Tormod Sola, driftsutvikler, anleggsgartnermester Steen & Lund AS (meddommer) og Julie M. Løddesøl, nestleder Oslo elveforum (brukerrepresentant).

Dommerkomiteen skriver i sin innstilling:

Storøyodden aktivitetsområde er et resultat av en fremsynthet både fra politisk og forvaltningsmessig side i forbindelse med utbygging av Fornebu. Det er et uttrykk for en høy prioritering av grønne områder i Bærum kommune. Områdets aktivitetstilbud, kvalitet og utforming gir innbyggere og tilreisende mulighet for gode og varierte opplevelser i flotte omgivelser. Storøyodden tildeles med dette Nordic Green Space Award (NGSA).

Nærmere begrunnelse:

Aktivitetsområdet Storøyodden i Bærum fremstår som et attraktivt og storslagent aktivitetsområde for beboerne på Fornebu, men også for folk som bor andre steder, i kommunen og i nabokommunen Oslo. Området kan lett nås til fots og på sykkel, samtidig som det er lagt til rette for parkering rett ved hovedinngangen. Det er også buss som har stoppested i rimelig nærhet.

Området er etablert på areal som tidligere i stor grad utgjorde rullebanen på Norges hovedflyplass Fornebu. Terreng- og landskapsformer er nyskapte, det samme gjelder vegetasjonen med unntak av noe naturlig vegetasjon i langs områdets kanter.

Det er et stort sammenhengende grøntområde med delområder som har ulike uttrykk og funksjoner: det mer åpne aktivitets- og badeområdet hvor det i sommersesongen gjennomføres intensiv skjøtsel, til det mer ekstensive naturvern- og friluftsområdet med terrengformasjoner, grasbakker, turstier og vegetasjon. Området som helhet byr på variasjon og gir mulighet for ulik bruk, også i vinterhalvåret.

Når en ferdes i området, finner en informasjon om både historien og de naturverdiene som finnes. Det er også bevart en liten del av rullebanen som et kulturminne.

Bærum kommune v/ Natur og idrett sin dokumentasjon og forvaltning av området er på et faglig godt nivå. På Natur og idretts hjemmeside finner en som innbygger eller bruker lett frem til opplysninger om området, hvor både bilde og badetemperatur inngår samt hvordan en kan kontakte kommunen.

Både adkomsten og selve badeområdet er tilrettelagt slik at det er tilgjengelig for og kan nyttes av alle brukergrupper.

Området er utstyrt med inventar som skilt, benker, dusjer, sykkelstativer, nedgravd avfallssystem med kildesortering, baderampe for bevegelseshemmede mm. Spesielt betongbenkene fungerer på en glimrende måte i badeområdet. Vi vil også fremheve servicebygget som med sin utforming er med og løfter området.

De ulike delene av området skjøttes på ulike måter, tilpasset bruk og naturkvaliteter og dette gjøres med faglig kyndighet. Det fremkommer at det arbeides aktivt med å fjerne uønskede arter i natur- og friluftsområdet. Det er også fint at det er en prioritert oppgave å opprettholde siktlinjer fra utsiktspunktene.

Generelt oppfattes området som godt konstruert og etablert, men med et tiltakende behov for fortløpende utbedringer og vedlikehold. For området er det viktig at Bærum kommune tar grep om dette og lager tydelige og strukturerte planer for skjøtsel, vedlikehold, rehabilitering og fortløpende forbedringer.

 

Project Details